REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Kobiecanki - Cacanki Agnieszka Łukomska–Dynia, za pośrednictwem sklepu internetowego www.kobiecanki.eu (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

§1 DEFINICJE

1. Przez Sprzedawcę należy rozmieć Agnieszkę Łukomską–Dynia prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą KOBIECANKI - CACANKI Agnieszka Łukomska-Dynia z siedzibą w: 58-250 Pieszyce, ul. Stara 18C, NIP: 882-114-83-05, REGON:891049281, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju.

2. Przez Kupującego należy rozumieć podmiot nabywający towary od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego: www.kobiecanki.eu

3. Przez Konsumenta należy rozumieć Kupującego będącego osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym: www.kobiecanki.eu w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.

4. Przez Klienta należy rozumieć podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa może być Umowa sprzedaży.

5. Przez Sklep Internetowy należy rozumieć stronę internetową w domenie kobiecanki.eu.

6. Przez dzień roboczy należy rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Przez umowę sprzedaży należy rozumieć umowę zawartą na odległość, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie między Kupującym a Sprzedawcą.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin jest opublikowany na stronie Sklepu Internetowego.

2. Informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, nie uwzględniają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

4. Warunkiem skorzystania z zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

5. Niniejszy regulamin wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego dokonujących zakupu w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

6. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

7. Kupujący staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar.

8. W razie niezgodności treści Regulaminu z obowiązującymi przepisami regulującymi prawa konsumentów tj. w szczególności z ustawą z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz U. poz. 827), w miejsce zapisów Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego aktualnie prawa.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Kupujący chcąc dokonać zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego powinien najpierw się zarejestrować wypełniając „Formularz rejestracyjny” dostępny pod adresem www.kobiecanki.eu

2. Po rejestracji Kupujący może wybierać z oferty Sklepu Internetowego oferowane towary poprzez skorzystanie z opcji "Dodaj do koszyka", która znajduje się przy każdej pozycji. Opisy towaru znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią opis głównych cech świadczenia zgodnie z art. 12 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz U. poz. 827).

3. W celu zakupu należy wybrać opcję "Do Kasy". Następnie Kupujący automatycznie zostanie przekierowany do "Formularza zamówienia". Prawidłowe wypełnienie Formularza zamówienia i jego „Zatwierdzenie” jest uznawane za złożenie zamówienia (złożenie oferty).

4. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§4 REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

1. Po złożeniu zamówienia (oferty) Sprzedawca potwierdza Kupującemu drogą mailową fakt przyjęcia zamówienia w terminie 3 - 5 dni roboczych. Brak potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia w/w terminie uznaje się za nieprzyjęcie zamówienia do realizacji.

2. Sprzedawca zastrzega, iż może nastąpić brak dostępności określonego towaru. W takim przypadku Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i będzie mógł wówczas zadecydować czy zamówienie zostanie w całości anulowane czy też może być zrealizowane częściowo lub w inny sposób.

3. Towar jest dostarczany za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera tylko w dni robocze, zgodnie z wyborem dokonanym przez Kupującego przy składaniu zamówienia.

4. Dostawa towarów realizowana jest na terenie Polski.

5. Koszty dostawy zamówienia pokrywa w całości Kupujący. Koszty dostawy wynikają z cennika dostaw. Konsument potwierdza zapoznanie się z cennikiem dostaw przed złożeniem zamówienia.

6. Towary gotowe wysyłane są do Kupującego w ciągu 7 dni roboczych od dnia przekazania zamówienia do realizacji. Jeżeli przedmiotem zamówienia są towary o właściwościach określonych indywidualnie przez Kupującego (np. wyroby szyte, haftowane itp.) lub towary z dłuższym czasem realizacji (np. lampy), Kupujący po złożeniu zamówienia zostanie niezwłocznie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną o czasie potrzebnym na dostosowanie towaru do wymogów Kupującego oraz o czasie realizacji i terminie dostawy. Przekazanie do realizacji takiego zamówienia następuje po ustaleniu z Kupującym ww. parametrów.

7. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu towaru niewadliwego.

8. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili przyjęcia oferty przez Sprzedawcę. Potwierdzeniem zawarcia umowy na trwałym nośniku jest dokument sprzedaży, który dostarczany jest Kupującemu łącznie z zamówionym towarem.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień, w których formularz zamówienia nie został wypełniony lub został nieprawidłowo wypełniony lub takich, których wykonanie stało się niemożliwe wskutek zmiany cen lub niedostępności towarów.

§5 ODBIÓR TOWARU

1. Odbierając zamówiony towar Kupujący zobowiązany jest w obecności dostarczyciela sprawdzić ogólny stan przesyłki, a w razie stwierdzenia widocznych uszkodzeń przesyłki wykonać akty staranności w celu potwierdzenia tych uszkodzeń na piśmie w formie protokołu w celu umożliwienia Sprzedawcy dochodzenia roszczeń od dostarczyciela. W takim przypadku Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą jego wydania Kupującemu.

§6 PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca umożliwia regulowanie płatności za zamówiony towar w formie:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmę (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Przelewy 24 o dokonaniu płatności przez Klienta);

2. Przedpłat na konto bankowe należy dokonywać na rachunek bankowy nr:
BZWBK 07 1090 2301 0000 0001 3462 9345 w terminie 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.

§7 REKLAMACJA

1.  Kupujący może składać „Reklamacje” w przypadkach wskazanych we właściwych przepisach.

2. Kupujący przesyła reklamację wraz z reklamowanym towarem oraz potwierdzeniem zakupu na adres: KOBIECANKI-CACANKI Agnieszka Łukomska - Dynia, ul. Stara 18A, 58-250 Pieszyce

3. Sprzedawca zwraca Kupującemu koszty uzasadnionych reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji towary wadliwe zostaną doprowadzone do stanu zgodnego z umową w pierwszej kolejności poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowe, w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki z wadliwym towarem od Kupującego chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Do wykonywania praw z tytułu rękojmi za wady towaru zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Sprzedawca nie odpowiada za różnice pomiędzy towarem w rzeczywistości a na zdjęciu, które wynikają z indywidualnych ustawień komputera Kupującego. Mowa tutaj o różnicach kolorów, proporcji, saturacji i innych podobnych parametrów, które mają wpływ na błędne postrzeganie oferowanego towaru przez Kupującego.

§8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

1. Na warunkach określonych ustawą z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz U. poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towaru kupionego w Sklepie Internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

2. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest w skutkach
z poinformowaniem Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu (załącznik).

3. Sprzedawca gwarantują Konsumentowi, który skorzysta z ww. prawa odstąpienia od umowy zwrot kwoty równej cenie towaru oraz kosztów transportu.

4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar, do siedziby firmy Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Towary zwracane przez Kupującego powinny być nieuszkodzone i nie nosić śladów użycia. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

7. Towary o właściwościach określonych indywidualnie przez Konsumenta (np. wyroby szyte, haftowane itp.) nie podlegają zwrotom. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje także
w pozostałych przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz U. poz. 827).

8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

§9 DANE OSOBOWE

1. Poprzez złożenia zamówienia przez Kupującego Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Kupującego z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia chyba, że Kupujący wyrazi również zgodę w treści Formularza rejestracji na ich przetwarzanie dla celów marketingowych i promocyjnych.

2. Kupujący dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania. W razie chęci skorzystania z ww. uprawnień Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą mailowo: sklep@kobiecanki.eu lub telefonicznie: tel. 783 977 385

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2019 r. i jest opublikowany na stronie www.kobiecanki.eu

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §11 Regulaminu.

3. W przypadku zmian Regulaminu, każdy Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie stosowną wiadomością wysłaną na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy drogą mailową o tym fakcie. Brak akceptacji nowego Regulaminu przez Kupującego, może skutkować usunięciem konta Kupującego.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, usuwania oraz dodawania nowych towarów do asortymentu sklepu internetowego oraz przeprowadzania, odwoływania oraz zmian w akcjach promocyjnych.